Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

mrsnobodyy
6975 eb2c 390
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
mrsnobodyy
5249 1d9f 390
Reposted fromyikes yikes viabzdura bzdura

April 01 2020

mrsnobodyy
6187 749f 390
Reposted fromdancios dancios viachowchow chowchow
mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau viachowchow chowchow
mrsnobodyy
8277 9699 390
Reposted fromeroticexcursion eroticexcursion viafapx fapx
mrsnobodyy
9854 f7ce 390
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianiskowo niskowo

March 31 2020

mrsnobodyy

March 29 2020

0168 bc13 390
Reposted fromkilljill killjill viagriber griber
mrsnobodyy
0521 bb9e 390
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
mrsnobodyy
7715 6b8e 390
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
mrsnobodyy
3816 8251 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
mrsnobodyy
6671 3dd5 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viackisback ckisback
mrsnobodyy
6140 b866 390
mrsnobodyy
6327 4cbe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
mrsnobodyy
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
mrsnobodyy
mrsnobodyy
1127 fc66 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo

March 27 2020

mrsnobodyy
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vianiskowo niskowo

March 23 2020

mrsnobodyy
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
mrsnobodyy
2278 4036 390
Reposted fromrainingman rainingman vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl